Leasing

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OFERTY, OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ  I ZAWARCIA UMOWY LEASINGU:
  • dokumenty założycielskie ( wpis  do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej i ewentualne aneksy, odpis aktualny z KRS-u )
  • REGON oraz NIP
  • dokumenty finansowe ( deklaracja PIT  z załącznikami za ostatni rok kalendarzowy oraz oświadczeń przychodzie i dochodzie za ostatni miesiąc – narastająco od początku roku , F-01 lub CIT-2 za ostatni miesiąc oraz bilans i rachunek wyników za ostatni rok , w szczególnych przypadkach inne dokumenty finansowe )
  • zgoda współmałżonka do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych i kredytowych ( na etapie podpisywania umowy );
  • niezaleganie wobec budżetu z Urzędu Skarbowego, niezaleganie w opłacaniu składek z ZUS-u ( w szczególnych przypadkach )
  • faktura proforma od Dostawcy sprzętu